Organisatie

Voor de structuur van de samenwerking is gekozen voor een Bestuursconvenant. Voor deze vorm is gekozen om de samenwerking zo flexibel mogelijk te maken. Periodiek wordt een Strategische Agenda opgesteld. In deze agenda is aangegeven waarop de samenwerking is gericht.
Per onderwerp of project kunnen gemeenten kiezen om deel te nemen. Ook kunnen andere gemeenten of partijen meedoen. Dit houdt de samenwerking flexibel en op de juiste maat. Want alleen vrijwillig samenwerken op basis van gevoelde en erkende meerwaarde heeft kans van slagen.
Het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort (BORA) en de Ambtelijke Regie Groep (ARG) zorgen voor overzicht, planning en verantwoording. De samenwerking wordt geïnitieerd en gefaciliteerd door het Bureau Regio Amersfoort (BRA) onder leiding van de Regiosecretaris.
De ARG bestaat uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten en is verantwoordelijk voor de ambtelijke opstelling en uitvoering van de Strategische Agenda. Het BORA is verantwoordelijk voor de regie op de samenwerking en wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, onder voorzitterschap van de burgemeester van Amersfoort. De leden van het BORA hebben onderling een portefeuilleverdeling gemaakt wie voor welk onderwerp verantwoordelijk is. BRA is organisatorisch, maar als zelfstandig bureau, ondergebracht bij de gemeente Amersfoort. Het bureau kent een kleine vaste bezetting, met daarnaast wisselend – via detachering – extra menskracht vanuit de deelnemende gemeenten of andere partners. BRA organiseert per gekozen samenwerkingsonderwerp een Bestuurlijk Overleg. De betreffende portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten ontmoeten elkaar in dit overleg, voorgezeten door één van de leden van het BORA. Elk Bestuurlijk Overleg  (BO) wordt voorafgegaan en voorbereid door een Ambtelijk Overleg (AO) bestaande uit ambtenaren van de deelnemende gemeenten en veelal vertegenwoordigers van andere relevante partners, zoals bijvoorbeeld de Samenwerkende Woningbouwcorporaties (SWEV) of de Federatie van Bedrijvenkringen (FBK).