Gemeenten Regio Amersfoort presenteren gezamenlijke Regionale Ruimtelijke Visie

De negen gemeenten van Regio Amersfoort hebben samen een visie opgesteld.
Dit is nodig, omdat op termijn de woningmarkt onder druk komt te staan. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. De visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de regio in de periode tot 2040 en helpt om de regio Amersfoort aantrekkelijk te houden.

Uit een analyse van de regio blijkt dat er groei op de regio afkomt. Dat maakt dat er keuzes nodig zijn om aan die groei tegemoet te komen. Vanuit de overtuiging dat niets doen leidt tot negatieve effecten als prijsopdrijving, verdringing van lagere inkomens, een teruglopend voorzieningenniveau enz. is de keuze om deze groei te accommoderen, maar wel onder voorwaarden.

De conceptvisie kiest voor concentratie van de groei in het regionale hart en daarnaast ruimte voor groei in de vitale dorpen. Daarbij zijn twaalf kwalitatieve voorwaarden voor die groei geformuleerd rondom de vier thema’s: van nature aantrekkelijk, het kloppend hart van Nederland, lokaal vitaal samen sterk en denkers en doeners.

De negen gemeenteraden hebben tot 10 juli 2017 de mogelijkheid om hun reactie op de visie in te dienen. Daarnaast kan iedereen die dat wil een reactie geven door voor 3 juni 2017 een mail te sturen aan regioamersfoort@amersfoort.nl.

Na de zomervakantie vindt besluitvorming door de raden plaats.

De Regionale Ruimtelijke Visie is in twee versies beschikbaar.
Klik hier voor de webversie.
Klik hier voor de printversie.
De achterliggende analyse die in 2016 is opgesteld is hier te raadplegen.