Bijeenkomsten Regionale Ruimtelijke Visie 20 maart 2017

Op maandag 20 maart 2017 waren er twee zeer geslaagde bijeenkomsten over de Regionale Ruimtelijke Visie.
‘s Middags kwam een groot aantal maatschappelijke organisaties en marktpartijen de concept-visie voor de regio aanscherpen en aanvullen. ‘s Avonds deden meer dan 60 raadsleden uit de 9 gemeenten dat. De presentatie van de RRV concept-visie vindt u hier.

De visie heeft als doel een leidraad te bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Regio Amersfoort zodat dit een aantrekkelijke regio kan blijven. De visie gaat over de periode tot 2040.
Geconstateerd is dat er groei op onze aantrekkelijke regio afkomt. En dat we voor de keuze staan of we aan die groei tegemoet willen komen of niet. Vanuit de overtuiging dat niets doen leidt tot negatieve effecten als prijsopdrijving, verdringing van lagere inkomens, teruglopend voorzieningenniveau enz. kiezen we ervoor om deze groei te accommoderen, maar wel onder voorwaarden.

De concept-visie kiest voor concentratie van de groei in het regionale hart en ruimte voor groei in de vitale dorpen. Daarbij zijn 11 kwalitatieve voorwaarden voor die groei geformuleerd rondom de 4 thema’s: van nature aantrekkelijk, het kloppend hart van Nederland, lokaal vitaal samen sterk en denkers en doeners.

In de bijeenkomsten van 20 maart gingen de deelnemers in groepen met elkaar in gesprek. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd en veel argumenten uitgewisseld. De noodzaak tot groei werd herkend. We staan voor de uitdaging deze vorm te geven met behoud van alles wat onze regio zo aantrekkelijk maakt.

De bijeenkomsten vormden een volgende stap in het proces van totstandkoming van de visie. Eind 2015 is gestart met een grondige analyse van de regio. Daarover is meerdere keren gesproken met alle betrokkenen. In de fase van visievorming zijn er twee bijeenkomsten geweest waarin raadsleden vragen hebben meegegeven en waarin over de opgaven voor de regio is gediscussieerd.

De concept-visie wordt nu op basis van alle inbreng aangescherpt. Het is de bedoeling dat het rapport eind april afgerond wordt. Dan wordt het behandeld in alle raden van de regiogemeenten die er schriftelijk op kunnen reageren. De marktpartijen en maatschappelijke organisaties kunnen er dan ook een schriftelijke reactie op geven. Na de zomer volgt de formele vaststellingsprocedure in alle raden.