Verkeer & Vervoer

Uitgangspunt voor de samenwerking op het gebied van Verkeer & Vervoer is de Strategische Agenda 2016-2018. Hoofddoel is het bereikbaar maken en houden van de regio en het verbeteren van de bereikbaarheid tussen de kernen in de regio.

Het belangrijkste programma voor de regio op het gebied van Verkeer en Vervoer is VERDER. Het doel van het programma VERDER is het verbeteren van de bereikbaarheid in de provincie Utrecht. Regio Amersfoort participeert in dit programma en tot 2020 wordt uitvoering gegeven aan de projecten. In 2015 is de samenwerking geëvalueerd en de projectenlijst en set van spelregels waar nodig bijgesteld. Onderdeel van VERDER is ook de aanpak van knooppunt Hoevelaken, waarvan de start realisatie in 2021 is voorzien.

De provincie Utrecht heeft in 2014 een nieuw Mobiliteitsplan opgesteld dat verder kijkt dan VERDER en in 2018 is een actualisatie van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 opgesteld. Vanuit Regio Amersfoort hebben we hier pro-actieve bijdragen voor geleverd en reacties op concepten gegeven met als doel de opname van door ons gewenst verkeersbeleid in het Mobiliteitsplan. Bij de uitwerking van het beleid werken we weer samen met de Provincie en als gemeenten onderling. Dan gaat het bijvoorbeeld om een verbetering van de regionale fietsroutestructuur. Voor de lange termijn werkt Regio Amersfoort samen met ondermeer de provincie Utrecht aan een Regionale Ruimte en Mobiliteit Agenda. Voorloper van deze agenda is U-Ned, vooralsnog een programma rondom stad Utrecht, dat samen met het Rijk vorm krijgt.

Regio Amersfoort heeft geparticipeerd in het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam. Dit onderzoek naar de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht is in 2017 afgerond. Van 2015 t/m 2017 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort) samengewerkt aan deze studie.  Het resultaat is een door alle betrokken overheidspartijen gedragen analyse van de problematiek in het gebied en verschillende mogelijke oplossingsrichtingen om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Het perspectief zet in op korte, middellange en lange termijn maatregelen zoals: bouwen nabij OV locaties, verbreden van de A27 tussen Utrecht en Almere en uitbreiding van de treindienstregeling.

Op het gebied van openbaar vervoer levert Regio Amersfoort bijdragen in allerlei onderzoeken en projecten, zoals het Toekomstbeeld OV, schaalsprong OV en  het MIRT-onderzoek voor de Sporendriehoek Utrecht- Harderwijk-Hilversum en het vervolg daarop Spoorcorridor Utrecht-Harderwijk.  Ook is regionaal inbreng geleverd voor het Programma van Eisen voor de OV-concessie van de provincie Utrecht (voor het busvervoer in de regio).

Het verkeersmodel voor Regio Amersfoort wordt geactualiseerd door de gemeenten Amersfoort, Baarn, Soest, Leusden, Nijkerk en Woudenberg.

Regio Amersfoort steunt Regio FoodValley in haar lobby voor de aanpak van de A1/A30.