Sociaal Domein

In de zomer van 2013 hebben de gemeenten in Regio Amersfoort gezamenlijk uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het sociaal domein vastgesteld. Doel is om de krachten te bundelen en de regionale uitvoeringskracht te vergroten. Principe is wel “lokaal doen wat lokaal kan” maar daarnaast worden sommige onderwerpen gezamenlijk opgepakt en/of uitgevoerd. Er wordt samengewerkt op de volgende onderdelen:
1. backoffice ondersteuning (administratie, registratie)
2. beheer digitaal loket/beheer informatie- en administratiesystemen
3. inkoop en contractering
4. kwaliteits- en budgetbewaking/verzorging stuurinformatie en beheersmaatregelen.
De gemeente Amersfoort voert deze taken uit voor de samenwerkende gemeenten.

Ook wordt samengewerkt op het gebied van:
5. verzorgen kennissysteem en ondersteunende expertises
6. gemeentelijke samenwerking bij beleidsvoorbereiding en beleidsvertaling.

Samen aan zetIn augustus 2015 is door de gemeenten in de regio gediscussieerd over de regionale samenwerking 2017 en verder. Met ingang van 2017 begint een nieuwe fase die wordt ingeluid door het aflopen van de huidige/ nieuwe contracten met zorgaanbieders en de huidige samenwerkingsafspraken, waardoor in 2017 een nieuwe contractperiode start. Met de discussie is een eerste stap gezet in het formuleren van een antwoord op de vraag hoe voortzetting van de samenwerking vanaf 2017 kan bijdragen aan succesvolle uitvoering van de opgaven in het Sociaal Domein, en hoe die samenwerking vorm gegeven moet worden.

Er is een regionale samenwerkingsagenda opgesteld. Deze bestaat uit de volgende onderwerpen:

  1. Reflectie op bestaande gezamenlijke beleidsdoelen (transformatie) sociaal domein
  2. Reflectie op huidige uitwerking systematiek van Risicoverevening binnen Regio Amersfoort
  3. Reflectie op huidige inkoop en contractering Doorontwikkelen en bepalen output zorgadministratie
  4. Reflectie op de huidige verantwoording en monitoring

De komende tijd zullen bovenstaande punten worden uitgewerkt. De samenwerking op het gebied van inkoop zal ook na 2016 worden voortgezet via de gemeente Amersfoort, waarbij er ruimte is voor het maken van lokale afspraken met zorgaanbieders en ruimte voor lokale beleidsuitgangspunten.

In de Strategische Agenda 2016-2018 is Wonen & Zorg als aandachtsgebied opgenomen. Er is een analyse gemaakt voor de tekorten/overschotten in de regio van vraag en aanbod naar op zorg afgestemde woonvormen (intramuraal en extramuraal). De komende tijd zal kennis uitgewisseld worden over de acties die ondernomen moeten worden op het snijvlak van wonen en zorg om dit aandachtsgebied binnen de Strategische Agenda verder uit te werken.