Sociaal Domein

In de zomer van 2013 hebben de gemeenten in Regio Amersfoort gezamenlijk uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het sociaal domein vastgesteld. Doel is om de krachten te bundelen en de regionale uitvoeringskracht te vergroten. Principe is wel “lokaal doen wat lokaal kan” maar daarnaast worden sommige onderwerpen gezamenlijk opgepakt en/of uitgevoerd. Er wordt samengewerkt op de volgende onderdelen:
1. backoffice ondersteuning (administratie, registratie)
2. beheer digitaal loket/beheer informatie- en administratiesystemen
3. inkoop en contractering
4. kwaliteits- en budgetbewaking/verzorging stuurinformatie en beheersmaatregelen
5. verzorgen kennissysteem en ondersteunende expertises
6. gemeentelijke samenwerking bij beleidsvoorbereiding en beleidsvertaling.

In augustus 2015 is door de gemeenten in de regio gediscussieerd over de regionale samenwerking 2017 en verder. Eind 2016 liepen de contracten met de zorgaanbieders en werd een nieuwe fase van de samenwerking ingeluid. De nieuwe zorgtaken zijn ingevoerd en de gemeenten staan nu voor de uitdaging om de transformatie van het zorglandschap samen met zorgaanbieders, maatschappelijke partners en inwoners vorm en inhoud te geven. Met de discussie is een eerste stap gezet in het formuleren van een antwoord op de vraag hoe voortzetting van de samenwerking vanaf 2017 kan bijdragen aan succesvolle uitvoering van de opgaven in het Sociaal Domein en hoe die samenwerking vormgegeven moet worden.

Begin 2017 hebben de portefeuillehouders Sociaal Domein een regionale beleidsagenda opgesteld. Deze regionale beleidsagenda Sociaal Domein kent 5 prioritaire samenwerkingsopgaven:

  • Sluitende Aanpak 18-/18+
  • Jeugd en Passend Onderwijs
  • knelpunten grensvlakken Wmo, Jeugd, Participatie, Wlz en Zvw
  • Opvang en bescherming
  • Doelgroepenvervoer.

De vijf prioritaire thema’s hebben een bestuurlijk en ambtelijk trekker en worden in integrale regionale werkgroepen uitgewerkt in concrete uitvoeringsprogramma’s.

In de Strategische Agenda 2016 – 2018 is Wonen & Zorg als aandachtsgebied opgenomen. Er is een analyse gemaakt voor de tekorten/overschotten in de regio van vraag en aanbod naar op zorg afgestemde woonvormen (intramuraal en extramuraal). De komende tijd zal kennis uitgewisseld worden over de acties die ondernomen moeten worden op het snijvlak van wonen en zorg om dit aandachtsgebied binnen de Strategische Agenda verder uit te werken.