Ruimte & Wonen

Uitgangspunt voor de samenwerking op het gebied van Ruimte & Wonen is de Strategische Agenda 2019-2022

Het hoofddoel voor ruimte is een evenwichtige en onderling afgestemde ruimtelijke ontwikkeling van de regio met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen, verkeer, water, natuur en landschap.

Negen gemeenten in Regio Amersfoort werken samen met Provincie Utrecht aan het Ontwikkelbeeld 2030-2040.

Eind 2017 hebben alle gemeenteraden van Regio Amersfoort de Regionale Ruimtelijke Visie vastgesteld.. Daarin is de afspraak gemaakt dat we ongeveer 10 jaar voordat er een tekort dreigt aan woningen, gaan kijken welke nieuwe woningbouwlocaties in de regio mogelijk zijn. Tot 2030 wordt er in de regio hard gewerkt om nieuwe woningen bij te bouwen. En we zien nu al dat er ook na 2030 veel behoefte is aan nieuwe woningen en dat ruimte daarvoor schaars is. Daarom hebben we het afgesproken onderzoek opgepakt en kijken we nu al waar mogelijk woningen worden gebouwd na 2030. Hoe ziet Regio Amersfoort er in 2040 uit? Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? Lastige vragen die zorgvuldig moeten worden beantwoord. Samen met de negen regiogemeenten (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) en de Provincie Utrecht werken we samen aan het Ontwikkelbeeld 2030-2040. Met het Ontwikkelbeeld wil de Regio Amersfoort samen met steakholders en inwoners antwoord geven op de opgaven die ons wachten, daarbij rekening houdend met de keuzes voor wonen, werken, natuur, recreatie, landbouw, verkeer en vervoer en energie.

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort – YouTube

Voor een vitaal landelijk gebied levert Regio Amersfoort gebundeld haar bijdrage in de Gebiedsraad O-gen. De Gebiedsraad vormt het bestuur van de gebiedscoöperatie, waarin overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) participeren, naast belangenorganisaties (voor bijvoorbeeld de landbouw en de natuur). Door O-gen wordt uitvoering gegeven aan projecten in het landelijk gebied. Speerpunten voor Regio Amersfoort zijn: Vrijkomende Agrarische Bebouwing en de relatie Stad-Platteland. Voor de relatie Stad-platteland is het Europese LEADER als middel gekozen.

Er is een Platform Woningmarkt opgericht, waarin jaarlijks met de stakeholders gesproken wordt over de ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio.  De bijeenkomst heeft elk jaar een ander thema, in 2018 was dat binnenstedelijk bouwen.

In 2014 is een Convenant Woonruimteverdeling ondertekend en op basis daarvan is een regionaal woonruimteverdeelsysteem ingevoerd. Daardoor is het voor woningzoekenden makkelijker geworden om voor een (sociale huur)woning in aanmerking te komen en zijn kostenbesparingen behaald (door efficiency) voor corporaties en gemeenten voor de toewijzing van woningen. De gemeenten in Regio Amersfoort hebben in 2015  de nieuwe Huisvestingswet in het systeem en het convenant geïmplementeerd. In opdracht van de Samenwerkende Woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei (SWEV) is een evaluatie uitgevoerd van 2 jaar regionale woonruimteverdeling met Woningnet Eemvallei. De evaluatie maakt duidelijk dat de dienstverlening voor woningzoekenden is verbeterd en dat de verschillende doelgroepen (corporaties, gemeenten en vooral woningzoekenden) tevreden zijn over de werking van het systeem.