Ruimte & Wonen

Uitgangspunt voor de samenwerking op het gebied van Ruimte & Wonen is de
Strategische Agenda 2016-2018.

Het hoofddoel voor ruimte is een evenwichtige en onderling afgestemde ruimtelijke ontwikkeling van de regio met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen, verkeer, water, natuur en landschap.
De gemeenten in Regio Amersfoort brengen gezamenlijk hun visie op de ruimte in bij hogere overheden. Zo is in 2013 inbreng geleverd voor de Gebiedsagenda. Rijk en regio (in dit geval de Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland en enkele gemeenten en regio’s daarbinnen) hebben samen een Gebiedsagenda opgesteld die betrekking heeft op het fysieke domein en die de onderlegger vormt voor het jaarlijkse BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Ruimte Infrastructuur en Transport) en de aanwijzing van projecten waar het rijk (en de regio) haar middelen op inzet.
Daarnaast heeft Regio Amersfoort ook gezamenlijk inbreng geleverd voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Ook bij de Herijking hiervan in 2016 zijn de gemeenten in regionaal verband betrokken.
In 2016 en 2017 stelt Regio Amersfoort een eigen ruimtelijke visie op. Dit start met een analyse in 2016 waarbij allerlei maatschappelijke organisaties en de raden betrokken worden.
Voor een vitaal landelijk gebied levert Regio Amersfoort gebundeld haar bijdrage in de Gebiedsraad O-gen. De Gebiedsraad vormt het bestuur van de gebiedscoöperatie, waarin overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) participeren, naast belangenorganisaties (voor bijvoorbeeld de landbouw en de natuur). Door O-gen wordt uitvoering gegeven aan projecten in het landelijk gebied. Speerpunten voor Regio Amersfoort zijn: Vrijkomende Agrarische Bebouwing, de relatie Stad-Platteland en uitnodigingsplanologie.

Het hoofddoel voor wonen is behoud en versterking van het woonklimaat in de regio met aandacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve opgaven.
Regio Amersfoort heeft de situatie op de woningmarkt verkend (Companen-2012, EIB verkenning korte termijn-2013, EIB verkenning lange termijn-2014). Dit is in 2014 uitgemond in het Convenant Woningbouwprogrammering waarin de bestuurders met elkaar afspraken hebben gemaakt. Voor de lange termijn (tot 2030) is het doel behouden van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, tegen de achtergrond van een weer aantrekkende vraag naar woningen.

Er is een Platform Woningmarkt opgericht, waarin jaarlijks met de stakeholders gesproken wordt over de ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio. Jaarlijks wordt de Monitor Woningmarkt Regio Amersfoort uitgebracht.
In 2014 is een Convenant Woonruimteverdeling ondertekend en op basis daarvan is een regionaal woonruimteverdeelsysteem ingevoerd. Daardoor is het voor woningzoekenden makkelijker geworden om voor een (sociale huur)woning in aanmerking te komen en zijn kostenbesparingen behaald (door efficiency) voor corporaties en gemeenten voor de toewijzing van woningen. De gemeenten in Regio Amersfoort hebben in 2015  de nieuwe Huisvestingswet in het systeem en het convenant geïmplementeerd.
In opdracht van corporaties en gemeenten is in 2015 een onderzoek naar de sociale huurwoningen uitgevoerd. In 2016 worden de uitkomsten van de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties gemonitord in het licht van het geconstateerde regionale tekort. De gemeenten in de regio trekken nu samen op bij het vormen van een woningmarktregio in het kader van de Woningwet.

De huisvesting van vergunninghouders vormt ook een aandachtspunt in de regionale samenwerking.