Ruimte & Wonen

Uitgangspunt voor de samenwerking op het gebied van Ruimte & Wonen is de Strategische Agenda 2016-2018.

Het hoofddoel voor ruimte is een evenwichtige en onderling afgestemde ruimtelijke ontwikkeling van de regio met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen, verkeer, water, natuur en landschap.

Eind 2017 hebben alle gemeenteraden van Regio Amersfoort de Regionale Ruimtelijke Visie vastgesteld. Middels moties en amendementen zijn enkele opmerkingen gemaakt. In een intensief traject met raden en stakeholders, waarbij eerst een analyse is verwoord en verbeeld in een Atlas, is vervolgens de visie zelf geformuleerd. De RRV sluit af met een uitvoeringsprogramma, waarin zichtbaar wordt op welke manier de vraagstukken uit de RRV tot uitvoering komen. De RRV geldt nu als één van de bouwstenen voor de gemeentelijke en de provinciale Omgevingsvisies. Het maakt ook naar anderen duidelijk waar de samenwerkende gemeenten van Regio Amersfoort voor gaan: behoud en versterking van vitaliteit en kwaliteit.

Voor een vitaal landelijk gebied levert Regio Amersfoort gebundeld haar bijdrage in de Gebiedsraad O-gen. De Gebiedsraad vormt het bestuur van de gebiedscoöperatie, waarin overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) participeren, naast belangenorganisaties (voor bijvoorbeeld de landbouw en de natuur). Door O-gen wordt uitvoering gegeven aan projecten in het landelijk gebied. Speerpunten voor Regio Amersfoort zijn: Vrijkomende Agrarische Bebouwing en de relatie Stad-Platteland. Voor de relatie Stad-platteland is het Europese LEADER als middel gekozen.

Het hoofddoel voor wonen is behoud en versterking van het woonklimaat in de regio met aandacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve opgaven.
De regio levert elk jaar een monitor op en voert soms onderzoeken uit op dit gebied (Companen-2012, EIB verkenning korte termijn-2013, EIB verkenning lange termijn-2014). Regio Amersfoort werkt samen met de provincie om te komen tot een adequate monitor voor de lange termijn.

Er is een Platform Woningmarkt opgericht, waarin jaarlijks met de stakeholders gesproken wordt over de ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio.  De bijeenkomst heeft elk jaar een ander thema, in 2018 was dat binnenstedelijk bouwen.

In 2014 is een Convenant Woonruimteverdeling ondertekend en op basis daarvan is een regionaal woonruimteverdeelsysteem ingevoerd. Daardoor is het voor woningzoekenden makkelijker geworden om voor een (sociale huur)woning in aanmerking te komen en zijn kostenbesparingen behaald (door efficiency) voor corporaties en gemeenten voor de toewijzing van woningen. De gemeenten in Regio Amersfoort hebben in 2015  de nieuwe Huisvestingswet in het systeem en het convenant geïmplementeerd. In opdracht van de Samenwerkende Woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei (SWEV) is een evaluatie uitgevoerd van 2 jaar regionale woonruimteverdeling met Woningnet Eemvallei. De evaluatie maakt duidelijk dat de dienstverlening voor woningzoekenden is verbeterd en dat de verschillende doelgroepen (corporaties, gemeenten en vooral woningzoekenden) tevreden zijn over de werking van het systeem.